Artikel 1 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, hoe ook genaamd, tussen Wellnessrent en huurder.

Artikel 2 Offertes

2.1 Offertes zijn geheel vrijblijvend en binden verhuurder niet.
2.2 Een uitgebrachte offerte is geldig gedurende 1 week.

Artikel 3 Annulering huurovereenkomst

3.1 Huurder kan de overeenkomst tot huur kosteloos annuleren tot 72 uur voorafgaand aan de dag waarop de huurperiode wordt aangevangen.
3.2 Indien huurder in strijdt handelt met artikel 3.1 uit deze algemene voorwaarden zal door de verhuurder een boete in rekening worden gebracht van 75% van de totale waarde van de huurovereenkomst.
3.3 Van lid 3.2 kan worden afgeweken indienen duidelijk en ondubbelzinnig blijkt dat sprake is van overmacht aan de kant van huurder. Dit alles naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid en ter beoordeling door verhuurder.

Artikel 4 Gebruiksvoorwaarden huurder

4.1 Alle gehuurde materialen dienen door de huurder op zorgvuldige wijze gebruikt te worden. Eventuele verstrekte aanwijzingen of gebruiks- voorwaarden dienen ten alle tijden te worden nageleefd.
4.2 Schade aan de gehuurde materialen, ontstaan tijdens de huurperiode dienen direct te worden gemeld aan de verhuurder.
4.3 De huurder is ten volle verantwoordelijk voor de gehuurde materialen gedurende de huurperiode.
4.4 De huurperiode vangt aan vanaf de dag zoals omschreven op de huurovereenkomst en eindigt pas na terug ontvangst en controle door de verhuurder van alle gehuurde materialen uit de overeenkomst.
4.5 Het is de huurder verboden wijzigingen of reparaties uit te voeren of te laten uitvoeren.
4.6 De huurder gebruikt uitsluitend het meegeleverde brandhout. Het verbranden van minderwaardig hout of materialen is verboden. Het vuur mag uitsluitend aangestoken worden met de meegeleverde aanmaakblokjes.
4.7 De huurder is ervan overtuigd de nodige veiligheidsvoorschriften na te leveren. Schade veroorzaakt door een ongeluk of onjuist gebruik zijn voor rekening van de huurder.
4.8 Het gebruik van de sauna, jacuzzi & hottub is op eigen risico. Gezondheidsproblemen dient u vooraf te laten vaststellen door een arts
4.9 Kinderen dienen vergezeld te zijn door een volwassene.

Artikel 5 Transport

5.1 Het transport door de verhuurder is naar een door huurder opgegeven plaats op de begane grond en op een voor het transportmiddel bereikbare plaats.
5.2 Verhuurder bericht huurder zo nauwkeurig mogelijk over de bezorg- en/of ophaaltijden. Huurder kan aan de opgegeven tijdstippen geen rechten ontlenen.
5.3 Huurder dient ervoor zorg te dragen dat hij op de overeengekomen datum en op het overeengekomen tijdstip aanwezig is voor het in ontvangst nemen of ophalen van het materieel. Indien huurder hieraan niet voldoet, behoudt verhuurder zich het recht voor kosten in rekening te brengen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 Huurder is aansprakelijk voor alle schade die verhuurder lijdt als gevolg van verkeerd gebruik, beschadiging, vermissing, verlies, vernietiging en/of diefstal van de gehuurde materialen, opgetreden of veroorzaakt tijdens de huurperiode. Daaronder wordt niet verstaan schade als gevolg van normaal gebruik, ook al blijkt deze schade pas tijdens inspectie door verhuurder na afloop van de huurperiode. Ook sporen van drank, kauwgom, kaarsen, rook- of schroeivlekken vallen onder de verantwoordelijkheid van de huurder
6.2 Huurder is aansprakelijk voor alle schade die tijdens de huurperiode is ontstaan met of door het materieel. De eventuele schade wordt verrekend met de waarborg of er wordt een berekening gedaan van een schadevergoeding.
6.3 Indien huurder in gebreke blijft met betrekking tot het nakomen van deze voorwaarden, zullen alle door verhuurder te maken of gemaakte kosten, inclusief alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten voor rekening van huurder komen.
6.4 In geval van geschillen zijn exclusief de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Dendermonde bevoegd.
6.5 Indien verhuurder aansprakelijk is voor de door huurder geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid nooit hoger dan het bedrag van de directe schade tot een maximum van de huurprijs. Verhuurder is niet aansprakelijk voor indirecte en/of gevolgschade.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

7.1 De door huurder gehuurde materialen blijven ten alle tijden eigendom van Wellnessrent.
7.2 Huurder vrijwaard de verhuurder voor alle aanspraken van derden op de gehuurde materialen van verhuurder.
7.3 Het is de huurder verboden de gehuurde materialen te verpanden of onder te verhuren.

Artikel 8 Betaling

8.1 Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt de betaling gedaan voor of tijdens levering.
8.2 Indien huurder nalaat binnen de gestelde termijn de factuur te voldoen is huurder zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
8.3 Aan verhuurder, kan een boete in rekening worden gebracht van 10% van de totale huursom

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe wetgeving omtrent gegevensbescherming van toepassing. Het spreekt voor zich dat ook wij altijd de meeste aandacht en zorg besteden aan de bescherming van al u gegevens. Deze informatie is immers belangrijk voor de uitvoering van onze opdrachten.Wij verklaren hierbij dat wij de persoonlijke gegevens ook enkel voor deze doeleinden verzamelen, beheren, behandelen en bewaren. Wij zouden daarom ook graag uw toestemming hebben om deze gegevens te bewaren.